fbpx

Ogólne warunki świadczenia usług przez Hesus Polska sp. z o.o. w organizacji
w zakresie organizacji odbioru odpadów
dnia 6 sierpnia 2019 roku

1. Obowiązywanie ogólnych warunków świadczenia usług

1.1 W niniejszym dokumencie:

1.1.1 „Spółka” oznacza Hesus Polska sp. z o.o.
1.1.2 „Klient” oznacza osobę fizyczną, spółkę lub inny podmiot, która zawiera Umowę ze Spółką dotyczącą świadczenia Usługi;
1.1.3 „Strony” oznaczają Klienta i Spółkę łącznie;
1.1.4 „Warunki” oznaczają niniejsze ogólne warunki świadczenia Usług;
1.1.5 „Usługi” obejmują świadczone przez Spółkę usługi polegające na organizacji odbioru odpadów od Klienta i przekazania odpadów
do Odbiorcy w celu ich zagospodarowania lub świadczenie innych usług wyraźnie wskazanych w Zamówieniu lub Ofercie, w tym
w zakresie gospodarki odpadami na podstawie Umowy;
1.1.6 „Ustawa” oznacza ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
1.1.7. „Odbiorca” oznacza wskazany przez Spółkę podmiot, który ma odebrać odpady objęte Zamówieniem i przekazane przez Klienta
w celu ich zagospodarowania;
1.1.8 „KPO” oznacza kartę przekazania odpadów zgodną z Ustawą;
1.1.9 „Zamówienie” oznacza uzgodnione przez Strony zgodnie z niniejszymi Warunkami zamówienie na zorganizowanie odbioru
odpadów od Klienta i ich przekazanie Odbiorcy;
1.1.10 „Oferta” oznacza złożoną przez Spółkę Klientowi ofertę na Usługi;
1.1.11 „Umowa” oznacza umowę na świadczenie Usług, która zostaje zawarta w momencie przyjęcia (zatwierdzenia) przez Spółkę
Zamówienia złożonego przez Klienta, i której warunki określają Oferta, Zamówienie i Warunki;
1.1.12 „Transportujący Odpady” oznacza wskazany przez Spółkę podmiot, który ma przetransportować odpady objęte Zamówieniem i
przekazane przez Klienta do Odbiorcy.

1.2 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich usług świadczonych przez Spółkę na rzecz jej Klientów. Jakiekolwiek zamówienie
przekazane Spółce przez Klienta podlega niniejszym Warunkom. Wszelkie inne warunki lub dokumenty, których celem jest
uzupełnienie lub zmiana Warunków, lub które są niezgodne z jakimkolwiek postanowieniem Warunków, nie będą miały zastosowania,
chyba że Spółka wyrazi zgodę w formie pisemnej.

2. Oferty i zamówienia

Oferty Stron mają charakter tymczasowy i niewiążący do czasu złożenia przez Klienta i zatwierdzenia przez Spółkę zamówienia. W
przypadku złożenia zamówienia przez Klienta uważa się, że wiąże ostatnia ze złożonych Klientowi przez Spółkę Ofert, chyba że z
treści Zamówienia, które zatwierdziła Spółka, wynika inaczej.
2.2. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia musi być dokonane w formie pisemnej lub poprzez wymianę poczty elektronicznej przez
przedstawicieli Stron. W przypadku przystąpienia do wykonywania Zamówienia przez Spółkę, które zostało złożone lub zatwierdzone
bez zachowania wymogu co do formy uważa się za ważne i wiążące Strony.
2.3. Zamówienie powinno wskazywać uzgodnioną cenę jednostkową za odbiór odpadów dla każdej kategorii odpadów, szacowane ilości
odpadów każdej kategorii oraz miejsce i harmonogram odbiorów. Dla celów rozliczeniowych zastosowanie mają wyłącznie ilości
odpadów faktycznie odebranych co zostało potwierdzone w podpisanej przez Klienta i Transportującego Odpady KPO. Wydruk z
wagi legalizowanej (kwit wagowy), który może dostarczyć Spółka w przypadku powstania wątpliwości co do ilości odpadów stanowi
ostateczne potwierdzenie ilości odebranych odpadów i podstawę rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami.
2.4. Spółka ma prawo odmówić realizacji Zamówienia lub przerwać jego realizację jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane z
klasyfikacją odpadów, w tym wątpliwości zgłoszone przez Transportującego Odpady lub Odbiorcę, w przypadku niewywiązywania
się Klienta z obowiązków określonych w Umowie, w tym w szczególności braku zapłaty zaliczki lub udzielenia zabezpieczenia
płatności lub w przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia odpadów od danego Klienta lub danego rodzaju odpadów lub gdy
zaległości Klienta w płatnościach na rzecz Spółki przekroczą kwotę 5% ceny za odpady objęte Zamówieniem. W przypadku nie
wznowienia odbiorów w ciągu kilku 3 dni Spółka ma prawo odstąpić od Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane w okresie
do 3 miesięcy od dnia zakończenia planowych odbiorów, a w przypadku nie określenia takiego terminu, w terminie 12 miesięcy od
dnia zatwierdzenia Zamówienia. W takim przypadku Klient nie będzie miał prawa do żadnych roszczeń (poza zwrotem zaliczki w
wysokości przekraczającej cenę za odebrane odpady), w tym w szczególności roszczeń odszkodowawczych wobec Spółki, a Spółka
będzie uprawniona do żądania zapłaty ceny za odebrane od Klienta odpady oraz wszelkich kosztów (opłat) związanych ze zmianą
klasyfikacji odebranych odpadów i rozwiązaniem (odstąpieniem od Umowy).
2.5. Jakiekolwiek zmiany Zamówienia przez Klienta muszą być zgłoszone pisemnie przed jego realizacją i podlegają uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Spółkę. Spółka zastrzega sobie prawo do poprawienia błędów i uzupełnienia braków w Zamówieniu.
2.6. O ile nie ustalono inaczej w formie pisemnej, złożenie zamówienia przez Klienta zobowiązuje Klienta do pełnego zapoznania się z
niniejszymi Warunkami i przestrzegania ich, a także uniemożliwia Klientowi stosowanie jego własnych ogólnych warunków.

3. Ceny

Usługi świadczone są po cenie wskazanej w zaakceptowanym przez Spółkę Zamówieniu. W przypadku nieokreślenia ceny za odbiór
odpadów w Zamówieniu obowiązują ceny określone w Ofercie.
3.2. Ceny nie obejmują podatku VAT i są wyrażone w PLN. Wszelkie podatki, opłaty i inne koszty podlegające zapłacie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa obciążają Klienta i zostaną obliczone według stanu na dzień wystawienia faktury. O ile nie
uzgodniono inaczej ze Spółką w formie pisemnej, opłaty za załadunek, transport i rozładunek każdorazowo obciążają Klienta i zostaną
w całości zrefakturowane na niego.
3.3. Spółka zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki na poczet realizacji Zamówień lub ustanowienia zabezpieczenia płatności ceny.
3.4. Spółka uprawniona jest do zmiany swoich cen ze względu na zmiany rynkowe, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na ceny
naliczane przez Spółkę, a także w przypadku zmian, błędów lub nieścisłości w zapytaniach ofertowych Klienta lub w informacjach
przekazywanych przez Klienta, lub w przypadku zmiany definicji bądź klasyfikacji odpadów, w szczególności w przypadku
nieprawidłowej klasyfikacji odpadów przez Klienta. W przypadku zmiany klasyfikacji odpadów ceny będą obliczane zgodnie z
wykazem opłat umieszonym w Ofercie. W przypadku gdy Oferta nie wskazuje ceny za dany rodzaj odpadów Spółka zastosuje ceny
rynkowe.
3.5. Ceny ustalane są w oparciu o założenie, że dla pojazdów dostawczych Transportującego Odpady w siedzibie/zakładzie Klienta
zostanie zapewniony bezpieczny i swobodny dostęp/wyjazd oraz odpowiednie podłoże. Jeżeli w opinii Spółki taki dostęp nie został
zapewniony, Spółka uprawniona będzie do naliczenia dodatkowej opłaty, która może uwzględniać czas oczekiwania oraz koszty
bezcelowo odbytej podróży przez Transportującego Odpady .
3.6. O ile nie ustalono inaczej ze Spółką w formie pisemnej, ceny obejmują jedynie odbiory odpadów realizowane w standardowych
godzinach pracy Spółki tj. w godzinach 7-17. Wszelkie Usługi świadczone na wniosek Klienta w sobotę, niedzielę, inny dzień
ustawowo wolny od pracy lub poza standardowymi godzinami pracy podlegać będą dodatkowej opłacie zgodnie z wykazem opłat
umieszonym na stronie internetowej Spółki aktualnym na dzień złożenia Zamówienia.
3.7. Spółka zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat w przypadku, gdy:
(i) czas oczekiwania na załadunek lub czas przerwy w załadunku w miejscu wskazanym przez Klienta
przekroczy z jakiejkolwiek przyczyny (nie leżącej po stronie Spółki) piętnaście (15) minut w wysokości 200
zł netto za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania/przerwy liczone oddzielnie dla każdego pojazdu
Transportującego Odpady;
(ii) koszty bezcelowo odbytej podróży przez Transportującego Odpady (czyli bez załadunku pojazdu odpadami
przekazanymi przez Klienta) w wysokości 500 zł netto za jeden pojazd Transportującego Odpady;
(iii) ilość odpadów jest mniejsza niż jeden pełny załadunek (tzn. mniejsza niż pełna ładowność pojazdu
Transportującego Odpady wskazana w Ofercie) w wysokości iloczynu ceny za dany odpad i niewykorzystanej
ładowności pojazdu wskazanej w Ofercie;
(iv) Odbiorca odmówi odbioru odpadów ze względu na nieprawidłowości w klasyfikacji odpadów i konieczności zwrotu
odpadów do Klienta w wysokości 500 zł netto za jeden pojazd Transportującego Odpady.
3.8 Zaliczka nie uprawnia do uzyskania jakiegokolwiek rabatu.

4. Realizacja Usług

4.1. Obowiązki Klienta

4.1.1. Klient zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego przystosowania miejsca wykonywania Usług do tego celu, a także
do przekazania Spółce wytycznych i instrukcji w zakresie dostępu do i wyjazdu z danego miejsca.
4.1.2. Klient przekaże Spółce wszelkie istotne informacje dotyczące zasad BHP obowiązujących w danym miejscu wykonywania
Usług.
4.1.3. Klient przekaże Spółce wszelkie niezbędne informacje i dane w terminie umożliwiającym Spółce realizację zamówionych
Usług. W szczególności, Klient udostępni dokładny opis odpadów, które mają być odebrane przez Transportującego
Odpady. Spółka nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, koszty, wydatki i inne
roszczenia odszkodowawcze, wynikające z instrukcji przekazanych przez Klienta, które są niekompletne, niepoprawne,
niedokładne, nieczytelne lub dostarczone nieterminowo (co uniemożliwia należyte świadczenie Usług). Klient ponosi pełną
Z
i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową klasyfikacje odpadów, w tym w szczególności za nadanie im odpowiedniego
kodu i określenia stopnia zanieczyszczenia zgodnie z Ofertą, Warunkami, Ustawą, rozporządzeniami do Ustawy i
klasyfikacją przyjętą na stronie internetowej Spółki (www.hesus-polska.pl). Dokonując klasyfikacji pierwszeństwo mają
wskazania określone w Umowie.
4.1.4. Klient zadba o to, aby odpady odbierane przez Transportującego Odpady w ramach realizacji Usług były zgodne z opisem
przekazanym przed sporządzeniem oferty lub Zamówienia i przed rozpoczęciem świadczenia Usług.
4.1.5. Klient odpowiada za ochronę i jakiekolwiek szkody w zakresie podziemnych, naziemnych i nadziemnych elementów i
instalacji mediów, w tym kabli, przewodów, rur, gazociągów, chodników, krawężników, pokryw włazów, odpływów,
mostów, tuneli i pasów drogowych.
4.1.6. Klient odpowiada za warunki podłoża (w tym drogę dojazdową) oraz za wszelkie opóźnienia i koszty naprawy, wynikające
z nieodpowiednich warunków podłoża.
4.1.7. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody pojazdów dostawczych Transportującego Odpady, wynikające z
powyższych okoliczności lub poniesione w trakcie obecności i załadunku w miejscu odbioru.
4.1.8. Po stronie Klienta leży zapewnienie przydatności odpadów do wymaganego celu. Spółka nie udziela w tym zakresie
żadnej gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
4.1.9. Dla odpadów objętych Zamówieniem Klient jest zobowiązany przygotować KPO oraz wszelkie inne dokumenty wymagane
Ustawą, w tym w szczególności podstawową charakterystykę odpadów w przypadku kierowania odpadów do składowania
na składowisko odpadów.
4.1.10. Klient zobowiązany jest do załadunku odpadów na pojazdy Transportującego Odpady.
4.1.11. Klient zobowiązuje się nie kontaktować bezpośrednio ani nie nawiązywać bezpośredniej współpracy z dostawcami usług,
w tym w szczególności z Transportującym Odpady i Odbiorcą w okresie realizacji Zamówienia i przez dodatkowy okres
dwudziestu czterech (24) miesięcy po zakończeniu realizacji Zamówienia. W przypadku naruszenia tego zakazu Klient
będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości [25000 PLN]. Jeżeli dostawca usług
skontaktuje się z Klientem lub będzie nakłaniać go do nawiązania relacji handlowej, Klient poinformuje o tym Spółkę.
Niniejszy zapis obwiązuje również w przypadku odstąpienia lub rozwiązani Umowy.

4.2. Harmonogram

4.2.1. Harmonogram realizacji Usług wskazany jest w formularzach Zamówienia.
4.2.2. Harmonogram zostanie w każdym formularzu zamówienia określony w możliwie najbardziej precyzyjny sposób, przy czym
w przypadku opóźnienia nie przysługuje Klientowi żadne prawo do wypowiedzenia, odszkodowania lub rabatu. Jednakże
w przypadku opóźnienia trwającego trzy (3) miesiące po wskazanej dacie realizacji, z wyłączeniem przypadku wystąpienia
siły wyższej, realizacja Usług może zostać anulowana na żądanie którejkolwiek ze Stron poprzez odstąpienie od Umowy.
Prawo do odstąpienia może być wykonane w okresie do 3 miesięcy od dnia zakończenia planowych odbiorów, a w
przypadku nie określenia takiego terminu, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Zamówienia. W takim przypadku
Klient nie będzie miał podstaw do żadnych roszczeń (poza zwrotem zaliczki w wysokości przekraczającej cenę za
odebrane odpady), w tym w szczególności roszczeń odszkodowawczych wobec Spółki, a Spółka będzie uprawniona do
żądania zapłaty ceny za odebrane od Klienta odpady.
4.2.3. Za zdarzenia siły wyższej uznaje się między innymi strajki (generalne lub częściowe, z wyłączeniem strajków u Klienta),
które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Spółki, podwykonawców lub przewoźników w tym Transportujących
Odpady lub Odbiorcy; warunki pogodowe mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo transportu i przerwy bądź
opóźnienia; przerwy w dostawie energii elektrycznej, surowców lub części zamiennych, korki i inne utrudnienia na
drogach. W każdym przypadku wykonanie Usług przez Spółkę wymaga przestrzegania przez Klienta jego własnych
obowiązków umownych w każdych okolicznościach.

4.3. Zarządzanie Usługami

4.3.1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Usług bez uzyskania zgody Klienta, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia
obowiązków ustawowych, a taka zmiana nie wpłynie na charakter i jakość świadczonych Usług.

4.4. Udzielanie odpowiedzi na uwagi

4.4.1. Wszelkie uwagi od Klienta muszą zostać przekazane Spółce w formie pisemnej w terminie siedmiu (7) dni od daty
wystawienia faktury przez Spółkę, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie przez Klienta w terminie
późniejszym.

5. Ryzyka i zakres odpowiedzialności

5.1. Ryzyka związane z klasyfikacją odpadów

5.1.1. Spółka świadczy swoje Usługi w celu zapewnienia Klientom możliwości przetwarzania czystych, mniej lub bardziej
zanieczyszczonych odpadów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za poziom zanieczyszczenia takich odpadów, ani za
brak możliwości spełnienia przez Klienta jego obowiązku zagospodarowania takich odpadów z jakiejkolwiek przyczyny
ani za prawidłowość klasyfikacji odpadów dokonanej przez Klienta lub Odbiorcę.
5.1.2. W celu kontroli zgodności z Zamówieniem i KPO rodzaju i stopnia zanieczyszczenia odpadów przekazanych przez Klienta
Spółka zastrzega sobie prawo do samodzielnego pobierania próbek oraz ich badania i kontroli. W przypadku stwierdzenia
rozbieżności Spółka zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania przyjęcia odpadów, zwrotu odpadów na
koszt Klienta bądź renegocjacji warunków handlowych.
Na potrzeby związane z Umową odpad uznaje się za bezpieczny i oznaczony kodem 17 05 04, gdy jego zanieczyszczenie (zawartość
substancji powodujących ryzyko) nie przekracza norm (dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko) dla IV grupy
gruntów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Odpad uznaje się za niebezpieczny, gdy jego zanieczyszczenie przekroczy normę dla IV grupy
gruntów. W przypadku, gdy wbrew deklaracji Klienta przekazany odpad przekracza normy określone dla IV grupy gruntów do
rozliczeń Stron należy stosować cenę określoną dla odpadów niebezpiecznych tj. odpadu 17 05 03*. Jeżeli przekazany przez Klienta
odpad 170504 zawiera odpady o innych kodach niż 170504 i 170503* Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków cenowych.

5.1. Ryzyka transportowe

Transport odpadów odbywa się zawsze na ryzyko Klienta. W razie jakikolwiek uwag lub szkód związanych z działania
Transportującego Odpady, Klient jest zobowiązany przedstawić wszystkie roszczenia, istotne uwagi i zastrzeżenia listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru, skierowanym do Spółki w terminie trzech (3) dni od daty wystąpienia danej
okoliczności, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie przez Klienta w terminie późniejszym.
5.1.2. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie wszelkich istotnych dowodów dotyczących wykrytych nieprawidłowości.
Klient umożliwi Spółce przeprowadzenie jej własnego dochodzenia oraz dołoży wszelkich starań w celu terminowego
rozwiązania wynikłych problemów.

5.2. Odpowiedzialność

5.2.1. Całkowita odpowiedzialność Spółki (w tym kontraktowa i deliktowa) nie może przekroczyć wartości Zamówienia.
5.2.2. Spółka działa jako sprzedawca odpadów lub pośrednik w obrocie odpadami i w żadnym momencie nie staje się
posiadaczem odpadów dlatego Spółka nie przejmuje odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami (w rozumieniu
Ustawy) odebranymi od Klienta i nie jest wskazana w KPO.
5.2.3. Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami do momentu przekazania odpadów Odbiorcy i ich odbioru przez
Odbiorcę co zostanie potwierdzone podpisaniem KPO przez Odbiorcę w pełni ponosi Klient.

6. Płatności

6.1. Warunki płatności

6.1.1. Spółka wystawi Klientowi fakturę w terminie do siedmiu (7) dni po każdym odbiorze odpadów lub do końca miesiąca
następującego po wykonaniu Usług lub innymi terminie następującym po wykonaniu Usług lub ich części. Każda faktura
wskazywać będzie faktycznie odebrane ilości odpadów i potwierdzone podpisanymi przez Klienta KPO. Wszelkie zaliczki
wpłacone przez Klienta zostaną uwzględnione i potrącone.
6.1.2. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności na rzecz Spółki należy dokonać w terminie siedmiu (7) dni od daty wystawienia
faktury. Klient zgadza się na przesyłanie faktur pocztą elektroniczną.

6.2. Opóźnienia w płatności

6.2.1. Każdorazowo w przypadku dokonania płatności po dacie wymagalności wskazanej na fakturze, Klient zapłaci należne
odsetki, bez konieczności wystosowania wcześniejszego zawiadomienia w tym zakresie.
6.2.2. W przypadku opóźnionej płatności, Spółka uprawniona będzie do wstrzymania realizacji wszystkich Zamówień, co nie
wyklucza możliwości podejmowania dalszych działań prawnych.

6.3. Odstąpienie

6.3.1. Spółka zastrzega sobie prawo odroczenia lub anulowania dalszego świadczenia Usług oraz odstąpienia od Umowy, co
nie zmienia prawa Spółki do otrzymania pełnej ceny za zrealizowane Usługi, ani prawa do dochodzenia odszkodowania
za jakiekolwiek szkody wynikające z takiego odroczenia, anulowania lub odstąpienia, jeżeli:
Z
(i) Klient nie dokona płatności w wymaganym terminie;
(ii) Klient stanie się niewypłacalny;
(iii) Klient przyjmie uchwałę o rozwiązaniu spółki lub sąd wyda orzeczenie w tym zakresie;
(iv) Klient naruszy jakiekolwiek postanowienia Umowy.
6.3.2. Prawo do odstąpienia od Umowy może być wykonane w okresie do 3 miesięcy od dnia zakończenia planowych odbiorów,
a w przypadku nie określenia takiego terminu, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Spółkę Zamówienia.
W takim przypadku Klient nie będzie miał prawa do żadnych roszczeń (poza zwrotem zaliczki w wysokości przekraczającej
cenę za odebrane odpady), w tym w szczególności roszczeń odszkodowawczych wobec Spółki, a Spółka będzie
uprawniona do żądania zapłaty ceny za odebrane od Klienta odpady oraz wszelkich kosztów (opłat) związanych ze zmianą
klasyfikacji odebranych odpadów lub odstąpienia od Umowy.
6.3.3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Klienta zapłaci on Spółce całkowitą ceną za odebrane odpady
oraz koszty poniesione przez Spółę w celu realizacji Usług. Dodatkowo w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy
przez Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Spółki zapłaci on Spółce kare umowną w wysokości 20% ceny za odpady
objęte Zamówieniem. Spółka ma prawo dochodzić pełnego odszkodowania.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Nieegzekwowanie przez Spółkę jakichkolwiek jej praw wynikających z Umowy nie stanowi ani nie należy interpretować jako
zrzeczenie się takich lub jakichkolwiek innych praw określonych w Umowie.
7.2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez jakikolwiek
właściwy sąd, lub niezgodne z postanowieniami umowy międzynarodowej bądź prawa krajowego, takie postanowienie Umowy
zostanie usunięte i pozostanie bez wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy. Strony dołożą
starań w celu zastąpienia takiego nieważnego lub niewykonalnego postanowienia.
7.3. Zmiana Umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej, poza przypadkami określonymi w Warunkach, może
nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
7.4. Umowa zawiera pełne porozumienie Stron co do kwestii będących przedmiotem umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze
porozumienia zawarte przez Strony i dotyczące przedmiotu Umowy. Wzorce umów Klienta nie mają zastosowania.
7.5. Wszelkie informacje uzyskane przez Klienta w związku z negocjowaniem, zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki i nie mogą być ujawniane osobom trzecim lub wykorzystane we własnej
działalności Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki oraz będą wykorzystywane i przechowywane zgodnie z
obowiązującym prawem. Obowiązek uzyskania zgody określony powyżej, nie znajduje zastosowania do informacji, które są
powszechnie znane lub których ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub w związku z toczącym się
postępowaniem sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym.
7.6. Klient jest uprawniony wykorzystywać wszelkie uzyskane od Spółki dane osobowe wyłącznie na potrzeby związane z
wykonywaniem Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.7. Przeniesienie pod jakimkolwiek tytułem prawnym, jakichkolwiek praw lub zobowiązań Klienta, wynikających z Umowy, na
osoby trzecie, jak i dokonania przez Klienta potracenia jakikolwiek wierzytelności wobec Spółki wymaga uprzedniej, wyraźnej
i pisemnej zgody Spółki pod rygorem nieważności.
7.8. Jeśli inaczej nie ustalono w Umowie wszelkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w związku z Umową, będą
dokonywane wyłącznie w języku polskim, w formie pisemnej i muszą zostać doręczone bezpośrednio, listem poleconym lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru. Wszelkie doręczenia powinny być dokonane, z wykorzystaniem danych adresowych
wskazanych w Zamówieniu lub danych adresowych wskazanych odpowiednio dla Strony w Krajowym Rejestrze Sądowym
albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (aktualnych na dzień wysłania), a w przypadku
zawiadomienia o zmianie adresu, dokonanego zgodnie z powyższymi zasadami, na adres wskazany w zawiadomieniu.
7.9. W przypadku wystąpienia sporu związanego ze świadczeniem Usług przez Spółkę innego związanego z Umową, spór zostanie
poddany wyłącznemu rozstrzygnięciu przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Spółki.
7.10. Umowa podlega prawu polskiemu.